Search for accommodation

Number of persons:
Pets:
Wireless internet (Wi-Fi):
Air conditioning:

Obavijest o pravu podnošenju pisanih prigovora

OBAVIJEST O PRAVU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA:
Sukladno odredbi Čl. 6, st. 1., toč. 3. Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 obavještavamo cijenjene korisnike usluga da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti:
  • putem pošte na adresu sjedišta - (Molaris travel DMC d.o.o., Dubašljanska 76, 51511 Malinska)
  • putem elektroničke pošte - (info@molaris.com.hr)
  • telefaksom - (00385 51 859 951)
  • u pisanom obliku u poslovnom prostoru - (Dubašljanska 76, 51511 Malinska)
Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.  

Check our offer